תנאי השימוש

תודה שבחרת להשתמש באתר כונס Click

כללי

 1. אתר כונס Click (להלן "האתר") ____ (להלן "החברה").
 1. האתר משמש ככפלטפורמה מקוונת המאפשרת לבעלי נכסים למכירה מכונס (להלן: "מכרזים") לפרסם את הנכסים ואת פרטי הקשר של המטפלים במכירתם (להלן: "מציעים") ומאפשרת לגולשים להיחשף ולקבל מידע לראות ולהתקשר עם מציעים אלה ואחרים, כמפורט באתר.
 1. מטעמי נוחות בלבד, הניסוח בתנאי שימוש אלו הוא בלשון זכר.
 1. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
 1. תנאי השימוש באתר חלים על כל השירותים הכלולים בו, הן על השימוש בשירותים המוצעים והן על השימוש באתר.
 1. השימוש באתר מעיד על הסכמתך למפורט בתנאי שימוש אלו.
 1. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לגולשים, בין אם הם אדם פרטי, תאגיד או עוסק מורשה והם מתווים את הבסיס המשפטי להתקשרות בין הצדדים ולכל התדיינות עתידית ביניהם.
 1. בעצם השימוש שאתה עושה באתר אתה מצהיר כי לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, האתר, מנהליו, נושאי משרה בחברה, סוכני החברה, שלוחיהם ו/או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה שלפי תנאי שימוש אלה.
 1. השימוש באתר מותנה בכך שהנך תושב ישראל וגילך מעל גיל 18. על כן, בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר על קיום האמור לעיל ובפרט כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב.
 1. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן, הינך נדרש שלא לעשות באתר כל שימוש נוסף.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולערוך שינויים בתנאי שימוש אלו, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, כל שינוי בתנאי השימוש יחייב את הצדדים מיד עם הכנסתו לתוקף על ידי החברה.
 1. רק האמור בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה. באם ישנה סתירה בין המצוין באתר לבין האמור בתנאי השימוש יחול האמור בתנאי השימוש בלבד.
 1. החברה תהה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את המראה של האתר, התכנים המופיעים בו, המבצעים וההטבות המפורסמים בו או כל שינוי מתבקש אחר, ללא צורך בהודעה למשתמש מראש. מוסכם על המשתמש כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין ביצועם של שינויים כאמור או תקלות אשר ינבעו מאותם שינויים.
 1. באתר יפורסמו נכסים ו/או שירותים למכירה. נכסים ו/או שירותים אלה מוצעים על ידי המציעים בלבד. החברה אינה מוכרת בעצמה, מציעה למכירה או מספקת את הנכסים ו/או השירותים המוצעים באמצעות האתר, אלא מעמידה למציעים את האתר כפלטפורמה להצגת נכסים ו/או שירותים המוצעים למכירה, לצורך התקשרויות בין לקוח לספק. לפיכך החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא למידע ולאיכות ו/או לטיב ו/או לאספקת הנכסים ו/או השירותים בכל עסקה שתתבצע בעקבות הגלישה באתר.
 1. כל העסקאות וההתקשרויות יהיו בינך לבין המציע – בלבד - ויהיו כפופות לתנאי המציע, בין אם הם מפורטים במודעת המכירה המסוימת של הנכס או השירות באתר ובין אם יפורטו על ידי המציע במועד נדחה אחר.
 1. החברה אינה מקבלת תשלום אשר נובע ממכירה של נכס או שירות אשר הוצע באתר.
 1. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה של האתר להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לנכסים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המציעים באתר.
 1. החברה אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, נכסים, דעות ועמדות המוצגים באתרים אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתר או שאתרים אחרים מפנים אליהם וכל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
 1. התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי החברה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
 1. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. כמו כן, הימצאותו באתר של קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים, להתאים, להחליף, להשעות או להסיר ללא הודעה כל מידע או שירות המצוי באתר או אשר מהווה חלק מן השירות, מעת לעת.
 1. החברה תעשה מאמץ סביר על מנת לתקן כל טעות או השמטה, מוקדם ככל האפשר ובתוך פרק זמן סביר לאחר שייוודע לה. יחד עם זאת, החברה אינה ערבה לכך כי השירות או האתר יהיו חפים מליקויים. במידה וישנו ליקוי בשירות, עליך לדווח על כך באמצעות משלוח הודעת דוא"ל לכתובת konesclick@gmail.com.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הגישה ו/או לערוך או להסיר כל חומר אשר לפי שיקול דעתה עלול להביא להפרת זכויות יוצרים או לפגיעה במשתמש או בכל צד שלישי אחר.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המערכת והאתר למשך 8 שעות עבודה חודשיות. שעות אלה ישמשו, בפרק זמן רציף או לשיעורים, על מנת לבצע פעולות תחזוקה למערכת.

הרשמה

 1. על מנת לעשות שימוש באתר, לא נדרשת הרשמה מוקדמת של המשתמש. יחד עם זאת, תכנים או שירותים מסוימים יוצעו עבור משתמשים רשומים בלבד וחלק מהתכנים ו/או השירותים ייחשפו בפני משתמשים רשומים שרכשו מנוי באתר. על מנת להיחשף לתכנים ו/או שירותים אלה כן נדרשת הרשמה. הרישום אינו כרוך בתשלום, רכישת מנוי היא בתשלום.
 1. בהליך ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי, לרבות כתובת תקפה של דואר אלקטרוני, שם משתמש וסיסמה אישית לבחירה.
 1. משתמש אשר השלים את תהליך ההרשמה לאתר, יקרא לצורך תנאי שימוש אלה "משתמש רשום". הסיסמה האישית תשמש אמצעי אבטחה נוסף בכל כניסה לאתר.
 1. על ידי הרישום מצהיר משתמש רשום כי ידוע לו שהחברה תבקש, מעת לעת, פרטים נוספים, ככל ויעלה צורך לכך.
 1. הנתונים אשר ימסרו על ידי המשתמשים הרשומים, יישמרו במאגר המידע של החברה אשר ינוהל על פי כל הדרישות החוקיות של חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א– 1981 (להלן "מאגר המידע"). החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בנתוני מאגר המידע, בין היתר, לצורך דיוור של מידע ותכנים שיווקיים אל המשתמשים הרשומים, אשר אישרו מראש קבלת תכנים אלו (להלן: "דיוור").
 1. המשתמש הרשום רשאי בכל עת, לפנות אל החברה בכתב ולבקש כי תפסיק לשלוח אליו את הדיוור או חלק ממנו וכן, לבקש להסיר את פרטיו ממאגר המידע. במקרה של הסרת פרטי המשתמש ממאגר המידע לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בחלק מהשירותים הניתנים באתר.
 1. בעת כניסתו לאתר יתבקש המשתמש להזין את הסיסמה האישית שבחר. המשתמש הרשום יוכל לשנות את הסיסמה בכל עת שיבחר ("פרטי משתמש רשום").
 1. האתר שומר לעצמו את הזכות להציע שירותיו רק למשתמשים רשומים. או אז, ייתכן כי בעת כניסתך לאתר תתבקש להזין את הסיסמה האישית שבחרת. תוכל לשנות את הסיסמה בכל עת שתבחר ("פרטי משתמש רשום").
 1. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי לשמור את פרטיו חסויים ולא להעבירם או לגלותם לכל גורם אחר. כמו כן, המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל פעולה אשר נעשתה באתר באמצעות פרטי המשתמש הרשום שלו. במידה והמשתמש יאבד/ישכח את הסיסמא לכניסה לאתר, יוכל לבקש ביצוע איפוס סיסמה.
 1. החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב ו/או לבטל רישום של משתמש במקרים הבאים:
 1. המשתמש מודע כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה על החוק. החברה תהיה רשאית לנקוט בכל הצעדים החוקיים העומדים לרשותה כנגד משתמש המוסר פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים, ישירים או עקיפים, שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.
 1. בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 1. האתר והשירות מכוונים באופן בלעדי לכניסת משתמשים לאתר מתוך תחומי מדינת ישראל. אנו לא מציגים כל מצג לפיו השירותים זמינים ו/או מתאימים לשימוש מחוץ לתחומי ישראל. במידה ותבחר להיכנס לאתר או להשתמש בשירות מאתרים שמחוץ לתחומי ישראל, הינך עושה זאת מיוזמתך ותהיה אחראי לכל ההשלכות ולעמידה בכל הדינים החלים.

רכישת מנוי באתר

 1. השימוש והחשיפה לחלק מהשירותים המוצעים באתר כרוך בתשלום. על מנת ליהנות מאותם השירותים על הגולש לרכוש מנוי.
 1. כל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות יכול לרכוש מנוי באתר.
 1. מיד בתום השלמת רכישת המנוי, מקבל המשתמש הרשום אישור - רישיון זמני, לתקופת המנוי, אישי ובלתי ניתן להעברה - להשתמש בשירותי האתר ובמידע המצוי בו, בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה ובשמירה על כל זכויות החברה.
 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל משתמש את הזכות לרכוש מנוי באתר באופן זמני או לצמיתות, אף ללא סיבה ומבלי שתחול עליה חובה כלשהי לנמק ו/או לשלוח הודעה על כך. בין השאר, במקרים הבאים: בהפרת תנאי השימוש; במסירת פרטים כוזבים במתכוון; בכל ביצוע של מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים, לרבות לקוחות החברה והמציעים; אם עשית שימוש בכרטיס אשראי חסום או מוגבל לשימוש.

אופן התשלום

 1. מחירי מנויים המוצגים באתר כוללים מע''מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 1. חיוב הלקוח יתבצע באמצעות חברת סליקה המחייבת כרטיס האשראי תקף, על שם הרוכש, שהונפק בישראל.
 1. במקרה שחברת הסליקה תסרב לכבד את העסקה, השירות לא יסופק לך ולא תחויב.
 1. הנך מאשר בזאת שידוע לך כי החברה אינה שולחת קבלה ממשית בדואר, אלא רק מאפשרת לך ליצור קשר עם שירות הלקוחות ולבקש כי תישלח אליך קבלה באמצעות הדואר האלקטרוני.
 1. שמירת פרטי אמצעי התשלום מתבצעת על-ידי חברת NETPAY בע"מ, באמצעות טוקן (אסימון) והיא עומדת בכללי האבטחה המחמירים שנקבעו בחוק.

ביטול עסקה על ידי המשתמש

 1. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, לא תעמוד לצרכן זכות ביטול בטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול. בפשטות, לאחר רכישת מנוי לא ניתן לבטלו.
 1. ברכישת מנוי אתה מתחייב ומצהיר כי ידוע לך שהמנוי אינו ניתן לביטול – מכל סיבה, בין שנעשה בו שימוש ובין שלא - ולא עומדת לך כל זכות להשבת כספי המנוי. תקופת המנוי מתחילה במועד התשלום ומסתיימת בתוך פרק הזמן המוגדר של המנוי - לא ניתן להשהות את תוקפו של המנוי.
 1. ברכישת מנוי לתקופה מתחדשת, הינך מתחייב ומצהיר ומאשר כי בסיום תקופת המנוי החברה תהא רשאית לחדש המנוי לתקופה נוספת, מקבילה, באותם תנאי תשלום ובמחיר שהוסכם בעת רכישת המנוי.
 1. יודגש, היה והביטול של מנוי ניסיון נעשה לאחר סיום תקופת הניסיון לא יהיה הלקוח זכאי להחזר בגין המנוי שרכש.
 1. על אף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר בקשה לביטול מנוי אשר תתקבל באותו יום בו נרכש המנוי ובתנאי שהמשתמש לא עשה שימוש במנוי לשם חשיפה לתכנים הנחשפים רק לבעלי המנויים. לעניין זה, רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת לשימוש המתמש במערכת.

ביטול עסקה על ידי החברה

 1. החברה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל עת, אף ללא סיבה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או להסיר מודעה/ות, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

פרסומות

 1. אנו עשויים להציב פרסומות במקומות שונים באתר. מקומות אלו עשויים להשתנות מעת לעת – אך אנו תמיד נדאג לסמן בצורה ברורה אילו מוצרים ושירותים הינם פרסומות (כלומר, מטעמם של גופים שאינם אנחנו), כך שיהיה לך ברור אילו מוצרים ושירותים מוצעים על בסיס אובייקטיבי ואלו לא (כלומר – הפרסומות).
 1. תהיה חופשי לבחור או להקיש על מוצרים ושירותים שיפורסמו או שלא לעשות כן, כפי שתראה לנכון.
 1. פרסומות שיוצגו באתר עשויות לכלול פריטים ממומנים.
 1. כל פרסומת עשויה להישלח מטעמנו על ידי חברת פרסום צד שלישי או שותפינו העסקיים מצד שלישי.
 1. לא ייעשה שימוש באף פרט מידע אישי (לדוגמא שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך או מספר הטלפון שלך) במהלך השימוש בפרסומות שלנו, אך, מטעמינו, יוכל מפרסם צד שלישי או שותף עסקי שלנו לשתול "עוגייה / קוקית" (cookie) ייחודית בדפדפן שלך. קוקית זו לא תאסוף אודותיך מידע אישי ולא תהיה מקושרת לכל מידע אישי אודותיך. במידה ותהיה מעוניין במידע נוסף בנוגע לנוהג זה ולהיות מודע לאפשרויות העומדות בפניך בנוגע לאופן השימוש של החברה במידע זה, אנא פנה למדיניות הפרטיות שלנו באתר.

הנכסים והשירותים המוצעים באתר

 1. כאמור, האתר מהווה פלטפורמה למציעים, למכירה של שירותים ו/או נכסים שבאחריותם.
 1. תנאי המכירה של כל נכס ו/או שירות נקבעים על ידי המציע ומנויים בעמוד אשר בו מוצע הנכס ו/או השירות.
 1. כלל המידע על השירות ו/או הנכס וכן כל תמונה קשורה, הם באחריות הבלעדית של הציעים ולחברה אין כל אחריות באשר לנכונותם. למען הסר ספק, התמונות הן להמחשה בלבד ואין לאתר כל אחריות באשר לתמונות המלוות. בכל שאלה יש לפנות אל המציע על פי הפרטים המופיעים בעמוד הרלוונטי.
 1. החברה אינה מפקחת או מבצעת בדיקות כלשהן בנוגע לפרסומי המציעים.
 1. האחריות לנכס ו/או שירות המוצע על ידי מציע, הינה של המציע אשר פרסום את המידע.
 1. על הצרכן לבצע את כל הבדיקות המתבקשות לפני רכישת נכס ו/או שירות.

התחייבויות המציע

 1. תנאי ההתקשרות והמכירה נקבעים על ידי המציעים.
 1. כל מציע אחראי לפרסום שהעלה לאתר.
 1. הציע מצהיר כי כל המידע שפרסם הוא נכון, שלם ומדויק.
 1. מבלי לפגוע מההתחיבויות לעיל, המציע מתחייב שלא להשתמש או להתיר למישהו אחר להשתמש באתר:
 1. השימושים הבאים באתר אסורים באופן מפורש והינך מתחייב שלא לבצע (או להתיר למישהו אחר לבצע) את המפורט להלן:

פרטיות

 1. אנא קרא בעיון את מדיניות הפרטיות של החברה.
 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש ו/או את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובה כלשהי לנמק או למסור הודעה אישית בנדון.
 1. במידה והחברה תשנה את תנאי השימוש ו/או את תנאי הצהרת הפרטיות ו/או את האמור בהצהרת הנגישות, תדאג החברה להודעה מסודרת בעמוד הבית של האתר. ההודעה המתאימה תיוותר בעמוד הבית במשך זמן סביר, על פי קביעתה הבלעדית של החברה.
 1. שינוי תנאי, כאמור לעיל, יחול ברגע השינוי ולכל המאוחר, ברגע פרסום ההודעה על השינוי בעמוד הבית של האתר. יודגש, כי תנאים הקשורים במוצר ו/או שירות שנרכש, לא יחולו באם המוצר ו/או השירות נרכש לפני פרסום שינויים אלה.
 1. על מנת להיות מעודכן ולהימנע מאי נעימויות, החברה מדגישה בפניך את חשיבות הכרת תנאי השימוש והפרטיות המעודכנים.
 1. החברה תעשה כל מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על המידע המועבר על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש") ולא תעביר פרטים אלו לגורמים אחרים, למעט במקרים בהם ביצע המשתמש פעולות לא חוקיות באתר, או שנעשה ניסיון לביצוע פעולות שכאלה, או במקרים בהם הפר המשתמש את תנאי שימוש אלו, או במקרים בו התקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטי המשתמש, או בכל מחלוקת, טענה, תביעה או כל הליך אחר שיתקיים בין המשתמש לחברה.
 1. החברה תעשה מאמץ סביר לאבטח את המידע באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה, אך אין החברה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור על גבי מחשבי החברה. במקרה כזה לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.
 1. בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המשתמש באמצעים אשר נמסרו על ידו בדבר מבצעים, פרסומות מגופים מסחריים וכן עדכונים ושינויים שהתבצעו באתר, לרבות בתנאי השימוש שלו.
 1. החברה תוכל להשתמש בפרטים שמסר ושהתקבלו מהמשתמש, לצורך ביצוע ניתוח מידע סטטיסטי והצגת תוצאת ניתוח המידע הסטטיסטי, ו/או מסירת תוצאות ניתוח המידע הסטטיסטי, ללא אזכור פרטי המשתמש, לגורמים אחרים.
 1. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע המתקבל שלא באמצעותה, אלא באמצעות צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים המשתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), אשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

קניין רוחני

 1. החברה היא בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות סימני המסחר של החברה, זכויות היוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו, או שנעשה שימוש תחת הרשאה מפורשת מבעל הזכויות. זכויות אלה יכללו, בין היתר, עיצוב גראפי, מבנה האתר, מרכיבי האתר, התמונות והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.
 1. אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי בשלמות או כל חלק מהאתר, מהתכנים המופיעים בו, השירותים המופיעים בו, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 1. הנך מתחייב כי הנך בעל מלוא הזכויות בתכנים אשר מועלים על ידך לאתר וכי אין בפרסום התכנים פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965.
 1. בעצם שימושך באתר, כאמור בתקנון זה, הינך מצהיר כי הינך רשאי להקנות, על פי כל דין, ואף מקנה בפועל לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכנים שאתה מעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, באתר, בדברי דפוס, באמצעי תקשורת דיגיטליים, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, ולא תהא לך כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידך כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידך מהווה את הסכמתך להעניק לחברה רישיון שימוש בלתי חוזר בתכנים שהועלו, וכן לכך כי לא תהיה זכאי לכל תמורה בגין שימוש תכנים כאמור וכי לא תוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה שעניינה הפרת זכויות כלשהן ו/או כל דרישה לתשלום.
 1. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו החברה הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

אחריות

 1. בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר ומתחייב כי השימוש באתר הוא על אחריותך בלבד.
 1. החברה, עובדיה, סוכניה, שלוחיה, בתי העסק המפרסמים באתר, צדדים שלישיים המספקים שירותים לאתר וכל עובדיהם, מנהליהם, סוכניהם ושלוחיהם אינם מתחייבים שהשימוש באתר יהיה נטול הפרעות ו/או תקלות ו/או יינתן כסדרו בלא הפסקות, כמו כן לא ניתנת על ידי מי מהמנויים לעיל כל ערבות באשר לתוצאות אשר יושגו משימוש באתר וכן אינם ערבים לדיוק, למהימנות או לתוכן של כל מידע ו/או שירות המוצגים באתר.
 1. השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (as is) בהתאם להחלטת החברה, ובעצם הסכמתך להשתמש בשירותים המוצעים באתר הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 1. החברה אינה מעניקה כל מצג, אחריות, הצהרה ו/או תנאי, בין במפורש ובין במשתמע, לרבות לגבי אי הפרה של זכויות קנייניות או חוזיות.
 1. נכס ו/או שירות המוצג באתר, מוצג בתום לב וכל מקרה, באחריות המציע. על כן, אין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיו של נכס ו/או שירות כלשהו, תכונותיו, טיבו וכיוצא באלה.
 1. החברה אינה מוכרת את הנכסים ו/או השירותים המוצעים למכירה באמצעות האתר ולפיכך אינה אחראית לאותם נכסים ו/או שירותים לרבות טיבם ו/או איכותם ו/או מחירם ו/או כל נזק הנובע מהם ו/או הקשור בהם.
 1. לחברה אין כל שליטה על המידע המפורסם במערכת על ידי המציעים, ועל איכות, תקינות או זמינות השירות המוצע ו/או הניתן בפועל על ידם. החברה אינה בודקת את המידע קודם לפרסומו על ידי המציעים ואינה בודקת את המשתמשים בטרם יאושר להם להשתמש באתר. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן כאמור, לרבות קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים.
 1. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם בחברה ו/או בתי העסק, לרבות אפשרות ביצוע חיתוכים ומיונים של תכנים בהתאם לקטגוריות מוגדרות מראש ומילות מפתח מדויקות ("הסיווגים"). החברה לא תהא אחראית לטעויות, השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים.
 1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
 1. החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (Download)   ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים.
 1. היה והחברה ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 1. דבר בתנאי השימוש אלו לא יתפרש, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.
 1. החברה תעשה מאמץ סביר כדי לאפשר גישה ללא הפרעה לשירות ולאתר לאורך שעות הפעילות. עם זאת ייתכן והגישה לשירות ולאתר תושהה, תוגבל או תיפסק בכל עת על מנת לאפשר תיקונים, תחזוקה או הכנסתם לשימוש של כלים או שירותים חדשים. החברה תעשה מאמץ סביר כדי להשיב את הנגישות לאתר בהקדם הסביר האפשרי. בשימוש באתר הנך מצהיר כי אתה פוטר את החברה בשל כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.
 1. באתר ייתכן ויופיעו קישורים (LINKS) לאתרי אינטרנט, ביניהם לאתרי האינטרנט של בתי העסק המאפשרים שימוש באתר. החברה לא תהיה אחראית לתכנים המופיעים באותם אתרים מקושרים והחברה לא תישא באחריות כלשהיא לכל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על כך. החברה לא מתחייבת כי כל הקישורים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
 1. השירות והשימוש באתר לא כולל את אספקתו של מחשב או של כל ציוד הכרחי אחר הנדרש לשם הגישה לאתר או לשירות. לא נהיה אחראים לכל עלויות הקשורות בטלפון, עלויות טלקומוניקציה או לעלויות אחרות אשר ייתכן ויושתו עליך.
 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר עלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר.
 1. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית אשר תתבצע על ידי המשתמשים באתר או פעילות בלתי חוקית אשר תתבצע באמצעות המתחזים להיות משתמשים של האתר. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לפעולות אשר התבצעו באמצעות גורמים אשר אינם בשליטתה המלאה של החברה.
 1. היה ויקבע על אף האמור לעיל כי החברה אחראית באופן כלשהו כלפי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, הרי שהחברה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף שיגרם, ובכל מקרה, אחריותה של החברה לא תעלה על שווי עלות השירותים שרכש המשתמש.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו או הפרת החוק או התגוננות בפני תביעה, הגשת תביעה, או כל דרישה שתועלה על ידי צד שלישי לרבות עלות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
 1. המשתמש הוא האחראי הבלעדי לכל אינטראקציה עם מציע כלשהו המפרסם באתר. בעצם השימוש באתר, קל וחומר בעצם עשיית עסקה בעקבות המידע באתר, משחרר המשתמש את החברה מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל נכס ו/או שירות שהוצע ו/או שנרכש, לכל פעולה של מציע, לרבות כשל של המציע לפעול בהתאם לכל דין וכן, כשל של המציע לקיים את תנאי הרכישה וכן, לגבי כל אינטראקציה, בין אם מקוונות ובין אם לאו, עם כל מציע ו/או משתמש קצה אחר.

משלוח הודעות למשתמשי הקצה על ידי כונס Click

 1. על מנת ששנוכל לשמור איתך על קשר ולעדכנך בהודעות עדכון מערכת ו/או במבצעים והצעות, מעוניינת החברה לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. ההודעות ו/או המסרונים יימסרו לכתובת הדואר האלקטרוני או לטלפון שמסרת לחברה בעת גלישתך באתר.
 1. מסירת פרטיך לצורך קבלת העדכונים נעשית ללא שתחול עליך חובה כלשהי, מן החוק ושלא מן החוק, למסירת הפרטים. בעצם מסירת הפרטים הנך מאשר את רצונך לקבל הודעות אלה ולמעשה הינך מאשר לחברה ו/או למי מטעמה לשלוח לך הודעות כאמור.
 1. בכל עת תוכל להודיע על רצונך להפסיק את ההודעות כולן, חלקן או דרך מסירתן, הנך מוזמן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בכתובת הדואר האלקטרוני konesclick@gmail.coml ולבקש להסירך מרשימת תפוצה מסוימת, מכל רשימות התפוצה או שינוי דרך מסירתן.

נוהל הודעה והסרה

 1. באתר מתפרסמים תכנים במשך כל שעות היממה ובאופן רציף. למרות האמור בתנאי שימוש אלה, ייתכן וחלק מהפרסומים יפרו זכויות של צדדים שלישיים. כיוון שהאתר אינו מנוטר באופן רציף, בכל שעות היממה ובכל ימי השבוע, ייתכן ותכנים מסוימים, אשר ייתכן ומפרים זכויות של צדדים שלישיים לא יוסרו באופן עצמאי על ידי החברה.
 1. על כן, אם פרסום מסוים מפר את זכויותיך, אנא שלח אלינו מייל מסודר – לכתובת konesclick@gmail.com - הכולל את שם השולח, מהות הפנייה ומהות ההפרה ואנו נדאג לטפל בכך בהקדם האפשרי מרגע קבלת ההודעה על ההפרה.

ביטול הסכם זה

 1. החברה תהיה רשאית לבטל את תנאי השימוש האלה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת למסור הודעה על כך. ביטול תנאי שימוש אלה זה לא יפגע בהמשך תחולת תניות שעל פי טבען להישאר בתוקף אף לאחר ביטול חוזה.

התיישנות

 1. הינך מסכים לשינוי תקופת ההתיישנות, כך שתעמוד על 12 חודשים מיום קרות המקרה המבסס את טענותיך כנגד האתר. הסכמה זו מהווה חוזה נפרד בכתב. זאת, בהתאם לאמור בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958. הינך מצהיר ומתחייב כי הבנת שלאחר מועד זה לא תוכל להעלות כנגד האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. ויתור על תקופת ההתיישנות תיעשה באופן מפורש ובכתב ולא ניתן יהיה לפרש ולקבוע כי נעשה ויתור על ההתיישנות, במשתמע, מפעולה של מי מהצדדים. הינך מתחייב, מצהיר ומסכים כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.
 2. כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כתובות המייל של המשתמש ושל האתר, כפי שנמסרו על ידי המשתמש והחברה. כל הודעה שתישלח  לפי כתובות אלה תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד השני כעבור 24 שעות מעת שנשלחה.

שונות

 1. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא נועדו לשמש בפרשנות ההסכם.
 1. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים הקיימים לחברה.
 1. תנאי שימוש אלה אינם חוזה לטובת צד שלישי והם לא מקנים כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 1. שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה, הניתנים על ידי החברה, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה, על פי תנאי שימוש אלה ו/או על פי כל דין ולא יהוו תקדים ו/או לא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר ו/או לא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ובכלל זה לא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה שנעשתה בעקבות ובהתבסס על האמור לעיל.
 1. חוסר התקפות של אחד או יותר מסעיפי תנאי שימוש אלה לא ישפיע על תקפות תנאי שימוש אלה בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאכפו יוחלף בתנאי תקף, אשר יהיה הקרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 1. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות  הפעולות.

דין ומקום שיפוט

 1. הדין החל על כל הפעולות באתר ו/או על תנאי שימוש אלה ו/או על כל פעולה המהווה פועל יוצא מהשימוש באתר זה על כל תכניו ואפשרויותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד ובכל מקרה של מחלוקת ביחס לקיום הוראותיו של הסכם זה, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

בוררות

 1. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכל מקרה של מחוקת בין הצדדים, בקשר עם כל שימוש באתר, ינסו הצדדים ליישבת את הסכסוך בדרך של הידברות. היה ולא יצליחו הצדדים להגיע להסכמה יפנו לבורר, אשר יהיה עורך דין הבקיא המחלוקת (לדוגמה, בתחום הסחר האלקטרוני, זכויות יוצרים וכדומה). לצדדים הזכות לקבוע בהסכמה את זהות הבורר. יחד עם זאת ובכל שלב יוכל כל צד לפנות ליושב ראש לשכת עורכי הדין בישראל בבקשה למינוי בורר.
 2. לבורר תהא הסמכות להכריע בשאלה האם להמשיך לכהן כבורר אם לאו. זאת, לאחר שמיעת טענות הצדדים – בכתב ו/או בעל פה - ובכפוף להודעת גילוי מפורטת על קשריו עם מי מהצדדים, שותפיהם העסקיים ו/או כל קשר אשר יש בו כדי להוות חשש לניגוד עניינים.
 3. הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה באחת מערי השרון או גוש דן.
 4. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים, אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי ויהיה חייב בנימוק החלטתו.
 5. בכל  עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם הבוררות, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל  הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה  נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז מרכז, בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968.
 6. הינך מצהיר ומתחייב שלא להתנגד למקום הבוררות, למקום השיפוט ו/או לסמכות השיפוט, מכל סיבה, בין היתר, בטענות של אי-נוחות מקום השיפוט, פורום בלתי נאות.
 7. הסכם הבוררות לא יחול במקרה של צירוף המשתמש כצד ג' לתביעה אשר הוגשה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה.

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון ביום 4.03.2020

מטעמי נוחות בלבד, הניסוח במסמך זה הוא בלשון זכר.

מדיניות פרטיות

__________ (להלן "החברה"), מנהלת ומפעילה את האתר בו הנך נמצא. אתר האינטרנט של כונס Click (להלן: "אתר הבית") מכבד את פרטיות המשתמשים בו. החברה מפרסמת במסמך זה את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר הבית והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת מדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה הינה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר הבית וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר הבית.

כללי

בעת שימוש בשירותי אתר הבית נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך - זהו המידע שאתה מוסר ביודעין. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, כמות הפעמים שצפית בפריט מסוים באתר הבית, העמודים שבהם צפית באתר, מהוצרים והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים ומסירת מידע

על מנת להיחשף לחלק מתכני האתר לא נדרש כל רישום או מסירת פרטים כלשהם. יחד עם זאת, ישנם שירותים המוצעים על ידי החברה אשר ידרשו רישום ומסירת פרטים. לא חלה עליך כל חובה למסור את המידע וכל מסירת מידע תיעשה על פי רצונך ובהסכמתך המלאה בלבד.

מאגר המידע

הנתונים הנאספים יישמרו במאגר המידע של החברה. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים המוצעים על ידי החברה, ככל ויוצעו.

השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק לפי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

ייתכן והחברה תהיה מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת לכך את הסכמתך המפורשת ובכל עת תוכל לחזור מהסכמתך ולחדול מלקבל אותו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

Cookies

אתר הבית משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הבית, לאימות פרטים, כדי להתאים את אתר הבית להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

ייתכן והחברה תיעזר מפעם לפעם בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר הבית. חברות אלה אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר הבית, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר הבית וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה שומרת לעצמה את הזכות להתיר לספקים בענפים השונים לנהל את מערך הפרסומות באתר הבית. המודעות שבהן תוכל לצפות או שתצפה בעת הביקור באתר הבית מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת דואר אלקטרוני: konesclick@gmail.com.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אתר הבית.

הצהרת נגישות

עדכון אחרון ביום 4.03.2020

אתר כונס Click (להלן "האתר") עושה ככל יכולתו על מנת להנגיש את תכניו לכלל גולשיו ובפרט לגולשים בעלי מוגבלויות. מטרתנו הראשונה היא שכל אדם יוכל להפיק את המירב והמיטב מהשימוש באתר ובפרט, אנשים עם מוגבלויות בתנועת הידיים, ראייה, שמיעה ואנשים המתקשים בהפעלת רכיבי ותוכנות המחשב השונים.

למרות שהאתר אינו מחויב לכך בחוק, האתר נבנה ומתעדכן תדיר באופן שמערכותיו הפנימיות והדפים המוצגים לגולשים יתפקדו כך שיוכלו לתמוך בכלים המסייעים להנגיש את תכניו ותכונותיו.

אמצעי הנגישות הקיימים באתר:

הנחיות נגישות

באפשרותך לצפות בהנחיות להנגשת אתרי אינטרנט:

בעברית:  http://www.isoc.org.il/w3c-wai/guidelines.html 

באנגלית:  http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/

ניתן לקבל תמיכה וסיוע בנושאים הבאים בשפה האנגלית:

סייגים לנגישות

הנהלת האתר עושה ככל שניתן על מנת לוודא כי כלל הדפים המוצגים יהיו מונגשים. יחד עם זאת, יתכן וישנם דפים שטרם הונגשו, או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי מתאים לצורך הנגשתם. בנוסף, ייתכן ובמודעות חיצוניות, אשר הוכנסו על ידי בעלי עסקים המפרסמים באתר, ההנגשה לא תהיה שלמה או מספקת. ניתן לפנות אל הנהלת האתר בטופס יצירת קשר או בדואר אלקטרוני בכתובת konesclick@gmail.com ואנו נעשה כל שביכולתנו על מנת לתת מענה מהיר ומסייע.

צ'יקו מה אתה עושה?!

10 ימי נסיון לכל לוחות האתר בחינם!

לאחר ההרשמה תקבלו גישה בלעדית לכל לוחות האתר בתחום הנדל"ן, רכבים, מיטלטלין ועוד מכונס נכסים, תחשפו למאות הזדמנויות לרווחים גדולים בקניית דירה מכונס נכסים עד 30% מתחת למחיר השוק ובקניית רכב עד 60%. בתום תקופת 10 ימי הניסיון חינם תועברו למסלול שבחרתם מראש בעלות הנקובה. את השירות ניתן לבטל עד תום תקופת הנסיון בלחיצת כפתור דרך מערכת הניהול באיזור האישי.
מעוניין בפרטי נכס זה בלבד?